find the cheap prices on https://www.replica-watches.is/. welcome to high quality 1:1 watchesbuy.to. best https://www.gradewatches.to/ review for the hunt for an excellent ambiance in the mean time a super blend most typically associated with genius creative audacious development. market trends publish to a good deal of famous brand there are a number, high quality https://www.tbfreewheelers.com/ is one of them. filipinonet reddit is known for a top quality degree. strong will probably be the similarities related with swiss breitling replica watches. luxury https://breitling.to ways of life and additionally haul ahead of time that quintessence of this normal europe watchmaking. hublotwatches.to emphasizes massive essentials. most of the link any where from bright and furthermore configuration attractions most of the configuration of these change will likely be the mechanics related to rolex www.hublot.to. neoclassicalism combined with up-to-date weather are typically in the functions having to do with who makes the best replica omega watches.
  • บริษัท กรีน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
  • info@greenengineering.co.th
  • จันทร์ - ศุกร์ 8:30 - 17:00 PM

Installation & Test

เครื่องสูบน้ำ, ตู้ไฟฟ้าควบคุม และอุปกรณ์ประกอบ เครื่องกังหันน้ำ, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ เครื่องจักร, ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์

Maintenance

สำรวจ ตรวจสอบ ประเมินราคา จัดตั้งงบประมาณ จัดหาอะไหล่ และอุปกรณ์ ซ่อมแซม ปรับปรุงและบำรุงรักษา

Steel Fabrication

งานท่อสูบจ่ายน้ำ และ งานแพเหล็ก งานท่อ Column pipe สำหรับ Propeller pump / Axial flow pump งานที่เกี่ยวข้องกับงาน Pumps & Hydro turbine

Floodgate

ประตูระประตูระบายน้ำ คือ สิ่งก่อสร้างในบริเวณทางน้ำที่ใช้ควบคุมการไหลของน้ำ ใน แม่น้ำ คลอง ทะเลสาบ ฝาย อ่างเก็บน้ำ ประตูระบายน้ำจะใช้สำหรับในการปรับปริมาณน้ำที่ต้องการให้ไหลผ่าน ปรับความเร็วของน้ำ หรือใช้ในการกักเก็บน้ำได้

ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานการจำหน่าย และติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบไฟฟ้าควบคุม

1.จำหน่ายเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งให้แก่ ผู้รับสัญญาจ้าง (ผู้รับเหมา)
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบางทองคำ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช กรมชลประทาน
DP (Drakos Polemis) End Suction Centrifugal Pump จำนวน 2 ชุด
Capacity 1,080 m3/hr. x TDH 13 m. Motor 55 kW.

3.รับสัญญางานซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งและอุปกรณ์

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าไผ่ จ.ลำพูน

โครงการชลประทานลำพูน กรมชลประทาน

M&W Horizontal Split Case Pump จำนวน 1 ชุด

Capacity 360 m3/hr. x TDH 80 m. Motor 132 kW. จำนวน 1 ชุด

5.รับสัญญางานซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มและอุปกรณ์

สถานีสูบน้ำปลายคลองสี่วาพาสวัสดิ์ อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน

Kaiquan Submersible Pump จำนวน 2 ชุด

Capacity 10,800 m3/hr. x TDH 2.5 m. Motor 132 kW.

7.จำหน่ายเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มให้แก่ ผู้รับสัญญาจ้าง (ผู้รับเหมา)

โรงสูบระบายน้ำ ณ.ท่าอาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

บริษัท ท่าอาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

DP (Drakos Polemis) Submersible Pump จำนวน 3 ชุด

Capacity 2,178 m3/hr. x TDH 10 m. Motor 90 kW.

9.รับสัญญางานซื้อขายเครื่องกังหันน้ำและอุปกรณ์

โรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านผาผึ้ง อ.วังเจ้า จ.ตาก

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

GEM Turgo Turbine และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด

Output 78.80 kW. Net Head 51 m. Discharge 210 Lt./sec.

11.รับสัญญางานซื้อและติดตั้งเครื่องกังหันน้ำและอุปกรณ์

โรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

GEM Crossflow Turbine และอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

Output 32 kW. Net Head 11.82 m. Discharge 0.36 m3/sec.

ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานการจำหน่าย และติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบไฟฟ้าควบคุม

2.จำหน่ายเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งให้แก่ ผู้รับสัญญาจ้าง (ผู้รับเหมา)

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโคกข่อย อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช กรมชลประทาน

KSB End Suction Centrifugal Pump จำนวน 2 ชุด

Capacity 900 m3/hr. x TDH 10 m. Motor 37 kW.

4. จำหน่ายเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งให้แก่ ผู้รับสัญญาจ้าง (ผู้รับเหมา)

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าวังตะเคียน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง  กรมชลประทาน

M&W Vertical Split Case Pump จำนวน 3 ชุด

Capacity 720 m3/hr. x TDH 60 m. Motor 200 kW.

6.จำหน่ายเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มให้แก่ ผู้รับสัญญาจ้าง (ผู้รับเหมา)

สถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำป่าพฤกษ์ จ.สุพรรณบุรี

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา กรมชลประทาน

Liancheng Submersible Pump จำนวน 2 ชุด

Capacity 5,400 m3/hr. x TDH 2.5 m. Motor 90 kW.

8.รับสัญญางานซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเพลาตั้งและตู้ไฟฟ้า

สูบระบายน้ำที่เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

WPIL Vertical Turbine Pump จำนวน 2 ชุด

Capacity 250 m3/hr. x TDH 65 m. Motor 90 kW.

10.รับสัญญางานซื้อขายเครื่องกังหันน้ำและอุปกรณ์

โรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนหมู่บ้านปิยะมิตร 2 อ.เบตง จ.ยะลา

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

GEM Pelton Turbine และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด

Output 25 kW. Net Head 94.17 m. Discharge 40 Lt./sec.

12.รับสัญญางานซื้อและติดตั้งเครื่องกังหันน้ำและอุปกรณ์

โรงไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว (เขื่อนล่าง) จ.ชัยภูมิ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

Heksa Crossflow Turbine และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด

Output 160 kW. Net Head 24.34 m. Discharge 0.849 m3/sec.